Programma's

Programma 8. Aantrekkelijk wonen in Oss

Programma 8. Aantrekkelijk wonen in Oss

1. Inleiding

In Oss voelen we al langere tijd veel urgentie om de grote woningbouwopgave aan te pakken. Op basis van het coalitieakkoord en de rapportage van de taskforce versnelling woningbouw en bedrijventerreinen hebben we hier met resultaat invulling aan gegeven en blijven we daar aan werken. In de Woonvisie staat beschreven:

  • We zijn een complete woongemeente.
  • We hebben een comfortabele woningvoorraad.
  • Een (t)huis van alle groepen inwoners.
  • We versterken de woonfunctie van Oss en willen de woningbouw versnellen.  

Hoe ver we zijn met het realiseren van de doelstellingen en uit welke activiteiten dit blijkt volgt in deze programma evaluatie. De Osse inspanningen op gebied van woningbouw worden steeds breder herkend. Voorbeelden zijn diverse publicaties over de Osse woningbouwambities op locaties zowel binnen als buiten de stad en de recente publiciteit over de dalende winkelleegstand in het Osse centrum (landelijk koploper)

We willen een vitaal en multifunctioneel buitengebied behouden, waarin een nieuw en duurzamer evenwicht ontstaat, met een daarbij passende verbinding tussen stad en ommeland. Lange tijd was die relatie vanzelfsprekend, maar ook die is onder druk komen te staan. In ons buitengebied vinden veel grote ontwikkelingen plaats. Rondom de agrarische sector, energie en waterveiligheid. Het is onze rol als gemeente om die ontwikkelingen een goede plek te geven. Per deelgebied onderscheiden we specifieke kwaliteiten, waarden en belangen. Op basis daarvan wegen we de gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde af en benutten we de kansen die zich voordoen. Hoe wij de ontwikkeling van het buitengebied op langere termijn zien, hebben we beschreven in de Gebiedsvisie Vitaal Buitengebied.

Deze pagina is gebouwd op 02/09/2022 09:26:38 met de export van 02/08/2022 14:22:01