Programma's

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs

1. Inleiding

We willen graag dat al onze inwoners actief deelnemen aan de samenleving. Een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen is participatie, en vooral het hebben van werk. Daar zetten we dan ook zoveel als mogelijk op in. Uitgangspunt is om aan te sluiten bij de talenten, mogelijkheden en behoeften van inwoners. Aan onze inwoners vragen we om hun leven zoveel mogelijk naar eigen vermogen in de hand te nemen. Wanneer het niet vanzelf gaat, bieden we ondersteuning, zorg en opvang. Deze ondersteuning is gericht op zoveel mogelijk zelf en samen doen.

In 2021 hebben wij onze brede dienstverlening voortgezet. COVID-19 speelde ook dit jaar nog een grote rol.
Dat betekende voortzetting van onze inzet voor de ondersteuningsmaatregelen COVID-19, met name uitvoering van de TOZO en TONK. In aansluiting op de TOZO bieden we de betrokken ondernemers bredere ondersteuning met mogelijkheden voor doorstroom naar werk en/of bij financiële problemen. Van TONK -ondersteuning woonlasten- is veel minder gebruik gemaakt dan vooraf verwacht; de middelen willen wij daarom over een langere periode inzetten.
Wij verwachtten een grotere instroom in de bijstand, maar er is juist sprake van een daling. Voor een deel komt dat omdat er inmiddels grote krapte is op de arbeidsmarkt. Dit is ook een belangrijk aandachtspunt in de regionale arbeidsmarktsamenwerking.
Ook verwachtten wij een groter beroep op onze armoedevoorzieningen; hier zien we dat we veel mensen met het aanbod bereiken, maar dat door corona bepaalde regelingen niet ingezet konden worden, zoals ondersteuning voor sport en culturele activiteiten.
COVID-19 was ook bij onderwijs en opvang van grote invloed. Bij sluiting van scholen en opvanglocaties zorgden onze partners voortvarend voor noodopvang. Daarnaast hebben wij met scholen en kinderopvang een plan gemaakt voor inzet van NPO-middelen die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld voor extra inzet op achterstanden.

Deze pagina is gebouwd op 02/09/2022 09:26:38 met de export van 02/08/2022 14:22:01